We streven naar een goed welbevinden van elk kind, zodat deze met een goed gevoel aan het onderwijsleerproces kan deelnemen. Door succeservaring en positieve bekrachtiging krijgen de leerlingen een positief zelfbeeld, wat hun leren ten goede komt.Binnen deze werking wordt de nadruk gelegd op het aanleren en inoefenen van vaardigheden die de zelfredzaamheid bevorderen. Zo komt het maatschappelijk lezen en functioneel rekenen uitgebreid aan bod in de verschillende klassen, aangepast aan het niveau van elke leerling. Deze vaardigheden worden extra ingeoefend tijdens het wekelijkse winkelmoment, kookactiviteiten en de diverse didactische uitstappen (toneelvoorstellingen, marktbezoeken, wandelingen, sportactiviteiten, geïntegreerde werkperiode…). Binnen alle aangeboden activiteiten en lessen staat het functionele centraal.

De nadruk ligt op het individueel aanbieden van vaardigheden en het werken in kleine stapjes op een gestructureerde, duidelijke manier.
De ontwikkelingsbegeleiding van elke leerling vereist een multidisciplinaire aanpak van leerkrachten, bijzondere leermeesters en paramedici. Paramedische ondersteuning (kinesitherapie, logopedie, ergotherapie) en continue ondersteuning door de sociaal verpleegkundige en orthopedagogen is voorzien.

Wij hebben veel aandacht voor een goede samenwerking met en een nauwe betrokkenheid van ouders, omdat dit de kans op een succesrijke schoolloopbaan aanzienlijk verhoogt.