Algemeen

De autiwerking van het MPI De Dageraad steunt op de principes van de TEACCH-methode en de visie op autisme binnen GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Uitgangspunten zijn:

 • individualisatie: onderwijs op maat van de leerling
 • een positieve pedagogische benadering
 • aanleren van functionele vaardigheden om de zelfstandigheid te vergroten
 • de omgeving aanpassen door verheldering van personen, tijd en ruimte
 • continuïteit: dezelfde manier van werken wordt door alle betrokken partijen gehanteerd
 • transfer: het geleerde in nieuwe situaties leren toepassen
 • actieve samenwerking met de ouders en externe diensten

Extra paramedische ondersteuning (kinesitherapie, logopedie, ergotherapie) en continue ondersteuning door de sociaal verpleegkundige en orthopedagogen is voorzien.

Een goede samenwerking met en een nauwe betrokkenheid van ouders verhogen de kansen op succes.

Concreet


Separate autiwerking

De separate autiwerking van het MPI De Dageraad is gericht op leerlingen die nood hebben aan een specifieke autiwerking. De separate autiwerking is gebaseerd op zes pijlers:

 1. Voorspelbaarheid bieden
  • verduidelijking brengen in de tijd
  • verduidelijking brengen in de ruimte
  • verduidelijking brengen in activiteiten, taken
 2. Ondersteunen van communicatie
 3. Sociale vaardigheden trainen
 4. Creëren van een prikkelarme omgeving
 5. Visualiseren van activiteiten
 6. Individueel werken op maat van elk kind

        


Geïntegreerde autiwerking

De geïntegreerde autiwerking is gericht op leerlingen voor wie het haalbaar is om geïntegreerd les te volgen in een klas met leerlingen zonder autisme.

We organiseren een autismevriendelijke omgeving en een aanpak waarbij de nodige structuur, verheldering en visualisering centraal staan. We vertrekken vanuit een drieledige ondersteuning, die gericht is naar de leerling, de leerkracht en de ouder(s).


Het zorgcontinuüm

Een doorstroming van de geïntegreerde naar de separate autiwerking en omgekeerd is afhankelijk van:

 • de nood van de leerling aan verduidelijking van de leeromgeving
 • de aangeleerde vaardigheden om zichzelf aan te passen aan de leeromgeving
  (planning, zelfredzaamheid, socio-emotionele vaardigheden, communicatie…)

We bekijken via de klassenraden en in overleg met ouders en de leerling zelf wat voor elke leerling de juiste keuze is en hoe de eventuele overgang aangepakt wordt.